اخبار داغ سرطان

PI3K

PI-3K یا فسفواینوزیتید ۳-کیناز  نام گروهی از آنزیم‌های پیام رسانی درون‌ سلولی است که گروه هیدروکسیل واقع در موقعیت ۳ حلقهٔ اینوزیتول در فسفاتیدیل اینوزیتول را فسفریله می‌کنند.
کارکرد سلولی آنزیم‌های PI-3K شامل رشد، تکثیر، تمایز، حرکت، حیات و تبادلات درونی سلول است که در سرطان نیز دخیل هستند.
آنزیم‌های PI-3K بر اساس ساختار، تنظیم و اختصاصی بودن سوبسترای لیپیدی ، به چهار دسته تقسیم می‌شوند.
  • دسته ۱: آنزیم‌هایی که مسئول تولید فسفاتیدیل اینوزیتول ۳-فسفات، فسفاتیدیل اینوزیتول (۳٬۴٬۵) بی فسفات و فسفاتیدیل اینوزیتول (۳٬۴٬۵) تری فسفات (PI(3,4,5)P3) را بر عهده دارند.
  • دسته ۲: آنزیم‌های که به کربن شماره ۲ ختم می‌شوند. این دسته اگرچه هر سه نوع ایزوفرم (C2α, C2β, C2γ) را در بر می‌گیرد، اما فاقد پروتئین تنظیم‌کننده است.
  • دسته ۳: این دسته تنها، فسفاتیدیل اینوزیتول ۳-فسفات را از فسفواینوزیتول تولید می‌کنند. این دسته از نظر ساختاری به دسته اول شبیه هستند.
  • دسته ۴: این دسته از پروتئین‌های سرین/ترتوئین کیناز ساخته شده‌اند.
پروتئین های کلیدی مسیر سیگنالینگ PI3K/AKT:
PI3K با فسفریلاسیون لیپید های غشایی تولید فسفاتیدیل ایننوزیتول تری فسفات می کند.
  • AKT به فسفاتیدیل تری فسفات متصل شده و مسیر سیگنالینگ را به سمت داخل سیتوپلاسم شلیک میکند. AKT جزء مهم مسیر است و فعالیت بیش از حد طبیعی در این مولکول، با بسیاری از سرطان ها در ارتباط است.
  • AKT مرگ سلولی و آپوپتوز را مهار می کند. AKT این کار را با فعال کننده مهار کننده های آپوپتوز مثل XIAP انجام می دهد.
  • AKT سرکوبگر تومور مشهور به p53 را مهار می کند.
  • AKT مانع ساخت گلیکوژن می شود. بدین وسیله گلوکز برای متابولیسم سلول در دسترس قرار می گیرد. AKT این کار را با مهار آنزیم گلیکوژن سنتتاز کیناز -3 یا GSK-3 انجام می دهد.
  • AKT با فعال سازی کمپلکس mTORC سیستم سنتز پروتئین و حفرات غشایی درون سلول را فعال کردن و بدینوسیله اتوفاژی فعال می گردد.
  • AKT همچنین سیستم ترمیمی درون سلول و سیستم چک پوینت و کنترل تقسیم سلولی را از کار انداخته و تقسیم سلولی فعال می گردد.
با توجه به اینکه فعالیت AKT با فعالیت کینازی توسط PI3K آغاز می شود، آنزیمی کلیدی با نام PTEN که یک فسفاتاز است توانایی دفسفریله کردن فسفاتیدیل تینوزیتول تری فسفات  را دارد و عکس عملکرد PI3K نقش سرکوبگری تومور دارد. برای کنترل مسیر PI3K/AKT ، آنزیم PTEN باید به درستی کار کند. چنانچه PTEN دچار اختلال یا جهشی غیر فعال کننده باشد،، پیشرفت سرطان صورت می گیرد.
داروهای مهار کننده مسیر PI3K/AKT نقش مهاری در فعالیت PI3K، AKT، و یا mTORC دارند و در مقابل می بایست فعالیت PTEN افزایش داده شود.
سیگنالینگ PI3k/AKT

برای دسترسی به تصویر بزرگ، بر روی آن کلیک کنید.

Pi3k


0/5 : Not rated

مشاوره مستقیم با ما

لینک به این مرکز

لینک به این مرکز

آمار وب سایت