non-small cell lung cancer

حدود 80 درصد سرطان های ریه از نوع non-small cell lung cancer یا NSCLC هستند. اگرجه آنها از سلول های مختلفی از ریه منشا می گیرند اما به دلیل اینکه درمان های مشابهی دارند در یک گروه به نام NSCLC قرار می گیرند.
این نوع سرطان به چند زیر گروه مهم تقسیم می شوند:
آدنوکارسینوما
حدود 40 درصد از سرطان های ریه از نوع آدنوکارسینوما هستند. آدنوکارسینوما از مراحل اولیه سلولی آغاز شده که معمولا مایع مخاطی یا موکوس از خود ترشح می شوند. بسیاری از افرادی که دا حال حاضر سیگاری هستند و یا قبلا سیگار می کشیدند مبتلا به آدنوکارسینوما می شوند. اگر چه بسیاری از افراد غیر سیگاری هم ممکن است به این نوع سرطان مبتلا شوند.
Squamous cell (epidermoid) carcinoma
حدود 25 تا 30 درصد از سرطان های ریه از این نوع هستند. این سرطان از سلول های Squamous یا سلول های اپیدرمال سنگفرشی منشا میگیرد. این سلول ها درکیسه های هوایی و مجاری هدایت کننده هوا قرار دارند . در افرادی که با پیشینه استعمال سیگار همراه هستند، سلول های سنگفرشی بیشتر در مرکز ریه و برونش اصلی دیده می شوند.
Large cell (undifferentiated) carcinoma
این نوع از سرطان در حدود 10 تا 15 درصد از موارد سرطان ریه دیده می شود  و در هر محلی از ریه قابل مشاهده هستند.

1498768946396


0/5 : Not rated

مشاوره مستقیم با ما

لینک به این مرکز

لینک به این مرکز

آمار وب سایت