اخبار داغ سرطان

IHC

IHC (ایمنوهیستوشیمی) عبارت از روشی است که در آن با استفاده از آنتی بادی های اختصاصی، آنتی ژن ها و پروتئین های خاصی در سلول یا مقاطعقابل رویت می کنند.
این روش در تشخیص تومورهای سرطانی کاربرد دارد. این روش در تحقیقات نیز کمک به فهم محل پروتئین ها در سلول می کند. در روض IHC، آنتی بادی به یک آنزیم مثل پراوکسیداز که می تواند واکنش رنگساز را کاتالیز کند، متصل می شود. آنتی بادی همچنین می تواند با یک فلوروفور مثل rhodamine یا fluorescein نیز بطور مستقیم نشاندار شود.
آنتی بادی ها به دو دسته اولیه و ثانویه تقسیم می شود. آنتی بادی های اولیه (primary)، بطور مستقیم به آنتی ژن متصل می شوند و نشاندا نیستند. اما آنتی بادی های ثانویه (secondary) می توانند مستقیما نشاندار بوده و به آنتی بادی اولیه متصل شوند تا بدینگونه آنتی بادی اولیه قابل ردیابی باشد. و یا به مولکولی دیگر مثل بیوتین متصل باشند که این مولکول واکنش رنگساز را همراه داشته باشد. به مولکول دوم، مولکول گزارش دهنده (reporter molecule) گفته می شود.
Multiplex Ihc Schematicدر یکی از روش هایی که در وسترن بلات (WB) رایج است، استفاده از دو آنزیم است که بطور جداگانه برای تشخیص همزمان دو پروتئین استفاده شوند. یکی از آنزیم ها معمولا آنزیم alkaline phosphatase و دیگری horseradish peroxidase است. در این حالت دو سوبسترای متفاوت برای هر یک از این دو آنزیم اختصاصی است و رنگ متفاوتی را تولید می کنند به محیط وارد شده تا واکنش رنگی به راه افتد. اساس روش IHC برای وسترن بلات و الایزا نیز به کار می رود.
تکنیک IHC برای تشخیص سرطان پستان وابسه به هورمون، her2 testing در سرطان پستان، تشخیص لوسمی از نوع CML، و بیشتر تومورهای سیستم گوارشی (گاستروایتستینال) قابل استفاده هستند.

Cytology Histology Immunohistochemical 5 268 G001

Acknowledgement: For any further information kindly refere to this article

0/5 : Not rated

مشاوره مستقیم با ما

لینک به این مرکز

لینک به این مرکز

آمار وب سایت