her2 testing

تمام انواع بدخیم سرطان پستان، نخست از نظر آنزیم her2 بررسی می شوند. این کار با گرفتن بافت از طریق بیوپسی  ممکن شده و دو یا سه هفته بعد نتایج آن آماده می شود.  بررسی her2 در موارد غیر از کارآزمایی بالینی، فقط زمانی انجام می شود که سرطان پستان از نوع تهاجمی باشد.
روش های مختلفی هستند که می شود her2 را مورد سنجش قرار داد. سه نوع از شایع ترین روش ها شامل IHC یا ایمونوهیستوشیمی، FISH، و CISH هستند.
معمولا، نخست IHC انجام می شود و نتیجه آن از 0 تا 3  شماره گزاری می شوند. نمره 0 و 1 به معنی این است که سرطان پستان نسبت به her2 منفی است. نمره 2 خط مرزی (borderline) و نمره 3، نسبت به her2 مثبت است.
زمانیکه نتیجه تست IHC با عدد 2 یعنی لب مرز گزارش شد، آزمایشات تکمیلی FISH یا CISH انجام می شوند که بصورت نهایی مشخص می شود که نتیجه نسبت به her2 مثبت است یا منفی.
افرادی که نسبت به her2 مثبت باشند باید مورد شیمی درمانی و تارگت تراپی با TKI و آنتی بادی های منو کلونال قرار گیرند.


0/5 : Not rated

مشاوره مستقیم با ما

لینک به این مرکز

لینک به این مرکز

آمار وب سایت