FISH

تکنیک FISH یا روش هیبرید سازی درون سلولی (flourescent in situ hybridization) یک روش سیتوژنتیک مولکولی است که با استفاده از مولکول های جستجوگر کوچک (پروب) که خاصیت فلورسنت داشته و یا به آنتی بادی های فلورسنت متصل می شود، به دنبال توالی ها و محل های خاصی از DNA می گردند. بعد از اتصال پروب، به کمک میکروسکوپ فلورسنت می توان به موقعیت اتصال پروب ها پی برد.
FISH، همچنین می تواند موقعیت درون سلولی توالی های خاصی از RNA ها را تشخیص دهد. بدینوسیله می توان به الگوهای بیان ژن های بخصوصی پی برد.
ساخت پروب: ساخت پروب می تواند خیلی ساده  با استفاده از PCR برای ژن بخصوصی انجام شود. فقط در این PCR باید از نوکلئوتیدهای نشاندار بجای نوکلئوتیدهای معمولی استفاده کرد.پروب ها مستقیما باید به فلوروفور (fluorophore) متصل شود. فلوروفور مولکولی کوچک با قابلیت تابش نور فلورسنت است.
پس از ساخت پروب، باید نمونه ای گسترده از کروموزوم ها بر روی اسلاید میکروسکوپی تهیه کرد. این کروموزوم ها از مرحله متافاز یا اینترفاز تقسیم سلولی هستند. برای تهیه نمونه باید از بیمار بیوپسی ،  برش های بافتی پارافینه شده که قبلا برش خورده اند، و یا سل.ل های سرطانی درگردش (بیوپسی مایع) تهیه کرد.
از روش FISH برای تشخیص بیماری هایی همچون سرطان پستان (her2 positive)، لوسمی از نوع ALL، لوسمی از نوع CML ، سندروم پرادر-ویلی (Prader-Willi syndrome)، سندروم انجلمن (Angelman syndrome)، سندروم فریاد گربه (Cri-du-Chat) ، سندروم داون و غیره استفاده می شود.

16823 Large Med Her2 600px


0/5 : Not rated

مشاوره مستقیم با ما

لینک به این مرکز

لینک به این مرکز

آمار وب سایت