C5AR1

C5AR1 یا CD88 گیرنده C5a از سیستم کمپلمان است که توسط سلول های گرانولوسیت، منوسیت، سلول های دندریتیک،  رده سلولی کبدی HepG2، آستروسیت ها و میکروگلیا ها بیان می شود. این گیرنده از نوع همراه با پروتئین G است .

450px C5a Receptor


0/5 : Not rated

مشاوره مستقیم با ما

لینک به این مرکز

لینک به این مرکز

آمار وب سایت