Blood stem cells

در مغز استخوان سلول‌هایی به نام سلول‌های بنیادی چند ظرفیتی یا Ploripotent stem cells هست که دو نوع سلول از آنها جدا می‌شود.
  • سلول‌های رده لنفوئیدی که لنفوسیت‌های نوع B و T را می‌سازند.
  • سلول‌های رده میلوئیدی که این سلول‌ها در راه تکاملی خود تبدیل به چندین نوع سلول می‌شوند. این سلول‌ها از آن جهت که در پیرامون کشت توانا به پایه ریزی کلنی هستند به نام واحدهای کلنی ساز (CFU) شناخته می‌شوند این سلول‌ها بر این پایه‌اند:
  1. سلول‌های کلنی ساز که رده مگاکاریوسیتی را می‌سازند و در پایان پلاکت‌ها را بوجود می‌آورند. مگاکاریوسیت یک سلول با ابعاد بسیار بزرگ است که به پلاکت‌ها تقسیم می‌شود.
  2. سلول‌های کلنی ساز که رده‌های گرانولوسیت و مونوسیت را می‌سازند. (منظور تولید سلولی دانه دار به نام مونوسیت است)
  3. سلول‌های کلنی ساز که رده ائوزینوفیلی را می‌سازند.
  4. واحد کلنی ساز سازنده رده بازوفیلی.
  5. واحد کلنی ساز که رده اریتروئیدی را می‌سازند. این سلول‌ها در پایان گلبول‌های قرمز را بوجود می‌آورند. هستهٔ سلول خارج می‌شود و با هموگلبین پر می‌شود.

0/5 : Not rated

مشاوره مستقیم با ما

لینک به این مرکز

لینک به این مرکز

آمار وب سایت