اخبار داغ سرطان

TCR

گیرنده لنفوسیت تی  مولکولی است که بر روی سطح لنفوسیت تی قرار دارد و وظیفهٔ شناسایی پادگن‌های متصل به مجموعه سازگاری بافتی اصلی را به عهده دارد. به هنگام فرایند شناسایی پادگن مانند لیگاند (بیوشیمی) با وابستگی کم نسبت به گیرنده لنفوسیت تی عمل می‌کند، بنابراین یک پادگن ممکن است توسط تعداد بسیاری از گیرنده‌های لنفوسیت تی شناسایی شود و یا یک گیرنده لنفوسیت تی ممکن است تعداد بسیاری از پادگن‌ها را شناسایی کند.
گیرنده لنفوسیت تی از ۲ رشتهٔ پروتئینی مجزا تشکیل شده است که در ۹۵٪ لنفوسیت‌های تی شامل رشتهٔ پروتئینی آلفا (α) و رشتهٔ پروتئینی بتا (β) می‌باشد و در ۵٪ دیگر شامل رشتهٔ پروتئینی گاما (γ) و رشتهٔ پروتئینی دلتا (δ) می‌باشد. این نسبت‌های رشته‌های پروتئینی به هنگام بیماری و در طول فرایند رشد بدن ممکن است تغییر کنند.

Svg


0/5 : Not rated

مشاوره مستقیم با ما

لینک به این مرکز

لینک به این مرکز

آمار وب سایت