اخبار داغ سرطان

MDSC

سلول های سرکوب کننده مشتق از میلوئید یا myeloid-derived suppressor cells و یا به اختصار MDSC در موارد عفونت های حاد و سرطان به مقدار زیادی دیده می شوند. این سلول ها که از میلوئید ها مشتق می شوند بیشتر حالت مهار کننده برای سیستم ایمنی دارند تا اینکه تحریک کننده باشند. همانند دیگر سلول های میلوئیدی، MDSC ها با سلول های ایمنی همچون سلول های T، سلول های دندریتیک، ماکروفاژ ها و سلول های کشنده طبیعی (NK-cells) بر همکنش دارند.
اگر چه عملکرد دقیق MDSC ها بطور کامل شناسایی نشده است اما مشاهده شده است که حضور و جذب آنها در زیر محیط اطراف تومور (tumor microenvironment) سبب عدم پاسخ به دارو و مقاومت دارویی در بعضی از بیماران می شود.

0/5 : Not rated

مشاوره مستقیم با ما

لینک به این مرکز

لینک به این مرکز

آمار وب سایت