اخبار داغ سرطان

MCF-7

سلول های MCF-7 دارای مورفولوژی مشابه بافت اپیتلیوم پستان است و از بافت متاسیتازی بیمار مبتلا به آدنوکارسینوما جدا شده اند . MCF-7 همچنین گیرنده های استروژن، پروژسترون، و آندروژن را بیان می کند. بنابراین، به عنوان سلولی تحقیقاتی برای داروهای مهار کننده گیرنده استروژن (مثل تاموکسیفن) مناسب است. این سلول ها ژن پروتئین سرکوبگر تومور p53 را به صورت طبیعی دارد.
سلول Ù‡اÛÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂŒ MCF-7
سلول Ù‡اÛÂÂÂÂÂÂÂÂÂŒ کانفلونت (confluent) - MCF-7
MCF-7 breast cancer cells
Acknowledgement: These pictures were kindly provided by Dr. Parham Jabbarzadeh Kaboli

0/5 : Not rated

مشاوره مستقیم با ما

لینک به این مرکز

لینک به این مرکز

آمار وب سایت