2-Deoxyglucose

2- دئوکسی گلوکز ترکیبی است که یک گروه هیدروکسیل یا OH کمتر از گلوکز دارد و در سلول متابولیزه نمی شود. بنابراین می تواند فرایند گلیکولیز و گلیکوزیلاسیون یا ساخت قند بر روی پروتئین ها و لیپیدها را مهار کند. از این خاصیت برای مهار سلول های سرطانی استفاده می شود. زیرا در سلول های سرطانی میزان متابولیسم بالاست و این قند غیر طبیعی می تواند مانع متابولیسم شده و منجر به مرگ سلول های سرطانی شود.

Fig 1 Molecular Structure Of 2 Deoxyglucose And Its Inhibition Of GlycolysisA


0/5 : Not rated

مشاوره مستقیم با ما

لینک به این مرکز

لینک به این مرکز

آمار وب سایت