Tag: "PARP"

brain_diseases.jpg

داروهای ضد سرطان برای بیماری های مغزی نیز ممکن است مفید باشند

یک دسته از داروهای سرطانی که مهارکننده‌های PARP نامیده می‌شوند می‌توانند با غیرفعال کردن پروتئی ...

a_mechanism_of_drug_resistance_in_breast_ovarian_cancer_306447.png

درمان سرطان پستان و تخمدان با داروهای مهارکننده PARP

یکی از روش‌های بسیار پیچیده‌ی درمان برخی از سرطان‌های پستان و تخمدان توسط دسته‌ای از داروهای مه ...

مشاوره مستقیم با ما

لینک به این مرکز

لینک به این مرکز

آمار وب سایت