مقالات

plos21.jpg
مطالعات متعددی اثرات ضد سرطانی بربرین (BBR) که یک آلکالوئید گیاهی است را بر روی تارگت‌های سیگنالینگ مختلف ارزیابی کرده‌اند.
مطالعات متعددی اثرات ضد سرطانی بربرین (BBR) که یک آلکالوئید گیاهی است را بر روی تارگت‌های سیگنالینگ مختلف ارزیابی کرده‌اند. یکی از گیرنده‌های غشایی مهارشده توسط BBR، گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی (EGFR)، بیومارکری مهم برای سرطان است. BBR بیان ژن گیرنده EGF را کاهش می‌دهد و همچنین می‌تواند بیان یکی دیگر از پروتئین‌های غشایی اینتگرال به نام CD147 را که با مولکول‌های سیگنالینگ سیتوپلاسمی میانکنش می‌دهد، مهار کند. دو مسیر انتقال پیام سلولی PI3K / Akt و MAP نقش مهمی در تنظیم بیان ژن و تکثیر سلولی دارند.
هر دو مسیر در شبکه پیچیده سیگنالینگ سیتوپلاسمی دخیل هستند و با گیرنده‌های غشایی مانند گیرنده EGF و Her2 و همچنین عوامل رونویسی هسته ارتباط دارند.
Smo11_.jpg
در این مقاله از تکنیک های مدلینگ مولکولی، شبیه سازی داینامیک مولکولی، مطالعات آزمایشگاهی کشت سلولی، فلو سایتومتری، روش سنجش سایتوتوکسیسیتی، و PCR و virtual High-Throughput screening استفاده شده است.
تاثیر بربرین به عنوان مهار کننده مسیر پیام رسانی هدجهاگ در سرطان - مقاله اخیر در ژورنال Recent Patents on Anti-Cancer Drug Discovery بعد از پنج ماه داوری سختگیرانه پذیرفته شد. این ژورنال دارای ایمپکت فاکتور 3 و در زیر گروه فارماکولوژی جزو ژورنال های Q2 است. جهت یادآوری، ژورنال های گروه Q1 و Q2 برترین ژورنال ها در یک زیر گروه تخصصی محسوب می شوند.
6558.jpg
ژورنال ساینس با ایمپکت فاکتور 37 توسط انجمن علوم پیشرفته آمریکا منتشر می شود. شماره 15 سپتامبر2017 را می توانید بطور کاملا رایگان دانلود کنید.
ژورنال ساینس با ایمپکت فاکتور 37 توسط انجمن علوم پیشرفته آمریکا منتشر می شود. شماره 15 سپتامبر2017  را می توانید بطور کاملا رایگان دانلود کنید.
F1.medium.gif
ژورنال کنسر دیسکاوری با ایمپکت فاکتور 20 توسط انجمن سرطان آمریکا منتشر می شود
ژورنال کنسر دیسکاوری با ایمپکت فاکتور 20 توسط انجمن سرطان آمریکا منتشر می شود. شماره ماه نوامبر 2017 را می توانید بطور کاملا رایگان دانلود کنید.

مشاوره مستقیم با ما

لینک به این مرکز

لینک به این مرکز

آمار وب سایت